• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Technické činnosti správy bytového domu

  • vykonávanie technickej obhliadky bytového domu za účelom prevencie a návrhov na zhodnocovanie bytového domu,
  • zabezpečenie technickej evidencie o bytovom dome a zaznamenávania všetkých zmien,
  • spracovanie ročného plánu potrebných oprav a údržby v súlade s finančnými možnosťami bytového domu v spolupráci so zástupcami vlastníkov, jeho predloženie vlastníkom v správe o činnosti v termíne podľa platnej legislatívy,
  • zabezpečenie bežnej údržby, vrátane kontroly vykonaných prác na základe požiadavky a odsúhlasenia zástupcu vlastníkov bytového domu,
  • spracovanie harmonogramu revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, vedenie ich prehľadnej evidencie a zabezpečovanie ich prevádzky,
  • zabezpečenie realizácie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami,
  • uzatváranie zmlúv v mene vlastníkov s tretími zmluvnými stranami na zabezpečenie bežných opráv a údržby domu, a to výlučne podľa pravidiel stanovených zákonom,
  • pomoc, technická a odborná súčinnosť pri uplatňovaní reklamácií vád diela dodaného iným dodávateľom prác a služieb na základe zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy alebo inej dohody, 
  • zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej havarijnej služby pričom výkony vo sfére spoločných častí a zariadení bytového domu sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv a zásahy v bytoch týkajúcich sa výlučne bytov sú hradené vlastníkmi.