• SBD Šamorín
 • SBD Šamorín

Prevádzkové činnosti

 • obstaranie resp. zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov:
 1. dodávka tepla na vykurovanie
 2. dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV)
 3. dodávka studenej pitnej vody z verejného vodovodu (SV) a odvádzanie odpadovej vody
 4. odvádzanie zrážkových vôd
 5. dodávka elektrickej energie do spoločných častí a zariadení bytového domu
 6. vedenie evidencie, montáž a výmena určených meradiel - bytových vodomerov na TÚV a SV, prípadne meračov tepla za metrologicky overené v lehotách stanovených zákonom a vykonávanie odpočtov v spolupráci so zástupcami vlastníkov
 7. prevádzka, oprava resp. údržba spoločnýh televíznych antén
 8. dezinsekcia a dezinfekcia na požiadanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov                        bytového domu a deratizácia v spoločných priestoroch domu v zmysle platného VZN                    mesta/obce
 9. poistenie majetku vlastníkov, evidencia a likvidácia poistných udalostí
 10. zabezpečenie požiarnej ochrany
 • evidencia technickej a projektovej dokumentácie bytových domov, vyhradených technických zariadení
 • transparentné obstaranie služieb - transparentný výber dodávateľských firiem formou výberovového konania za priamej účasti vlastníkov bytov
 • evidencia obchodných zmlúv s dodávateľmi služieb, prác
 • kompletné zabezpečenie investičných akcií vrátane spracovania podkladov a podanie žiadostí za účelom štátnych dotácií, úverov
 • organizovanie a zabezpečenie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome minimálne 1x ročne alebo účasť na schôdzi vlastníkov na požiadanie vlastníkov alebo zástupcov vlastníkov, zabezpečenie písomných hlasovaní
 • evidencia, prešetrovanie a vybavovanie sťažností, podnetov, oznámení vlastníkov bytov, ktoré súvisia s výkonom správy bytového domu
 1.