• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Právne činnosti

  • zabezpečenie vymáhania pohľadávok od dlžníkov v zmysle platnej legislatívy inštitúciami (advokátska kancelária, súdny exekútor, dražobná spol., súd)
  • na žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, resp. zástupcu vlastníkov zabezpečenie právneho rozboru, prípravy listiny o právnom úkone advokátskou kanceláriou, prípadne iných úkonov právnej služby vyžiadanej vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu
  • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej a verejnej správy (napr. obce, mestá, PZ a iné) vo veciach týkajúcich sa správy domu