• SBD Šamorín
 • SBD Šamorín

Odborné revízie a skúšky

Súčasťou technickej činnosti správy bytového domu nášho technického úseku je spracovanie harmonogramu odborných prehliadok, skúšok a revízií vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy, vedenie ich prehľadnej evidencie a dozerá na ich vykonanie. V spolupráci so zástupcami vlastníkov objednáva výkon opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami či kontrolami na odstránenie chýb a nedostatkov revidovaných zariadení. V nevyhnutnom rozsahu vykonáva opatrenia za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu.

 

Periodické odborné prehliadky (revízie), odborné skúšky v kocke:

 

VÝŤAHY

 • odborné prehliadky sa vykonávajú každý tretí mesiac 
 • opakované odborné skúšky ( s bremenom) každé tri roky
 • opakované Úradné skúšky Technickej inšpekcie každých šesť rokov

 

POŽIARNA OCHRANA

 • preventívna prehliadka, kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov, úplnosť ich vybavenia a tlakové skúšky hydrantov sa vykonáva každý rok

odporučenie pre užívateľov: aby dbali na požiarnu odolnosť bytových domov, predovšetkým, aby nezatarasovali únikové cesty a suterénne chodby nábytkom, váľandami a inými predmetmi.

 

URČENÉ MERADLÁ

 • overovanie (ciachovanie) meradiel (vodomerov) v bytoch - teplá voda sa vykonáva *každých päť rokov
 • overovanie (ciachovanie) meradiel (vodomerov) v bytoch - studená voda sa vykonáva *každých päť rokov 
 • overovanie (ciachovanie) meradiel (merače tepla a ich členy – kalorimetrické počítadlá elektronické) mimo bytov v schodišti (o posch. nižšie) -  sa vykonáva každé štyri roky

   Poznámka: platí pre vodomery montované alebo menené po 1.8.2019

 

PLYNOVÉ ROZVODY

 • funkčná skúška regulátora tlaku plynu s nastavením tlakových hodnôt sa vykonáva každý rok 
 • tlaková skúška plynových rozvodov sa vykonáva každé tri roky

odporučenie pre užívateľov: aby v prípade zistenia čo i len náznaku úniku plynu, ihneď volali v pracovných dňoch technika údržby domov resp. 24 hodinovú havarijnú službu a aby až do príchodu odborníka intenzívne vetrali a nezapínali (ale ani nevypínali) žiadne elektrické spotrebiče (ani osvetlenie) a nerobili úkony, ktoré zvyčajne prevádza iskrenie a nemanipulovali s otvoreným ohňom. Je potrebné zapnutý plynový spotrebič ihneď vypnúť. 

 

ELEKTRICKÉ ROZVODY

 • opakovaná odborná prehliadka a skúška spoločných elektrických zariadení v bytového domu sa vykonáva každých päť rokov

odporučenie pre užívateľov: aby sledovali stav elektrorozvodov a v prípade zistenia cudzieho zásahu alebo inej nezrovnalosti (iskrenie, horúce vodiče a pod.) neodkladne hlásili technikovi údržby resp. havarijnej službe pre zaistenie bezpečnosti domu.

 

BLESKOZVODY

 • revízia aktívneho bleskozvodu sa vykonáva každé tri roky
 • revízia pasívneho bleskozvodu sa vykonáva každé štyri roky

 

Viac si môžete prečítať tu: