• SBD Šamorín
 • SBD Šamorín

Oblasť ekonomiky a hospodárenia

Správa bytového fondu v oblasti ekonomiky je dôležitým aspektom správy pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý spočíva z vedenia bežných ekonomických záležitostí. Každému bytovému domu bude pridelený konkrétny ekonóm, ktorí bude nielen kontaktnou osobou ale bude priamo zodpovedať za vedenie ekonomickej agendy a to v rozsahu:

 • zriadenie a vedenie dvoch samostatných analytických účtov pre každý bytový dom t.j. účet fondu na úhradu za plnenie spojené s užívaním bytov a účet fondu prevádzky, údržby a opráv, sledovanie úhrad za plnenia a úhrad preddavkov do fondu prevázdzky, údržby a opráv (pripísané mesačné zálohové platby vlastníkov, výnosy z prenájmu spoločných priestorov, pripísanie úrokov zo zriadeného účtu a pod.) a sledovanie tvorby a použitia fondu plnenia (úhrady faktúr za teplo, vodu, elektrickú energiu a pod.) a  fondu prevádzky, údržby a opráv domu, odsúhlasené zodpovedným zástupcom vlastníkov (opravy, údržba, revízie a pod.). Poskytnutie zástupcom vlastníkov prehľady o vedení ekonomickej agendy domu,
 • sledovanie platieb jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zabezpečenie vymáhania nedoplatkov tak, aby neboli ohrozené plnenia spojené s užívaním bytov ale ani údržba a opravy spoločných priestorov či zariadení domu. Poskytnutie zástupcom vlastníkov evidenciu neplatičov, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu každému vlastníkovi bytu a NP v bytovom dome v sídle našej spoločnosti,
 • vymáhanie nedoplatkov, vedenie evidencie upomienok a výziev pre neplatičov, sledovanie plnenia splátkových kalendárov, evidencia exekučných konaní a úzka spolupráca s právnikom pri príprave podkladov na právne konania,
 • rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ich kompenzovanie s uhradenými zálohami a vysporiadanie preplatkov či nedoplatkov v zmysle platnej legislatívy, zmluvy o výkone správy a rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijatých na schôdzi vlastníkov resp. na základe písomného hlasovania vždy do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok,
 • zasielanie preplatkov z ročného vyúčtovania úhrad za plnenia,
 • vybavovanie reklamácií ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov,
 • predkladanie ekonomickej správy o identifikovaných príjmoch a výdavkoch bytového domu resp. všetky obraty vo fonde prevádzky, údržby a opráv za predchádzajúci kalendárny rok,
 • výpočet a spracovanie mesačných zálohových platieb po vyúčtovaní úhrad za plnenia na základe skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok obvykle raz ročne, prípadne aj pri významných zmenách cien dodávateľov energií napr. voda, teplo, elektrická energia a pod., ale aj pri rozhodnutiach vlastníkov týkajúcich sa zmeny výšky príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a pod.,
 • sústreďovanie informácii o bytovom dome "en bloc" - úzka spolupráca konkrétneho ekonóma  s konkrétnym technikom bytového domu pre efektívnejšie poskytovanie informácií pre vlastníkov,
 • vedenie evidencie členov bytového družstva v matrike,
 • zabezpečenie prevodov bytov pri kúpe a predaji,