• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Zákony

  • 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20150728.html


  • 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20181001


  • 84/2009 Z.z. - Exekučný poriadok

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/84/20090401


  • 527/2002 Z.z. - Zákon o dobrovoľných dražbách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/527/20170201


  • 124/2006 Z.z. - Zákon o BOZP

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/20160102


  • 508/2009 Z.z. - Vyhláška MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901