• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Správa bytových domov

Zabezpečujeme prevádzku bytových domov, aj bežné plnenia spojené s prevádzkou a užívaním bytového domu či už dodávky tepla, studenej vody, teplej úžitkovej vody, plynu do bytov či elektrickej energie do spoločných priestorov domu. Dodávateľské firmy, s ktorými spolupracujeme pri správe bytových domov, vyberáme tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na kvalitu vykonaných prác a prihliadame aj na ceny.
Konáme vždy na základe rozhodnutia vlastníkov, a teda vlastníci majú plnú kontrolu nad výkonom správy.

A práve tu by sme chceli poukázať na dôležitosť a potrebu vlastným pričinením sa každého jedného vlastníka bytu a nebytového priestoru k efektívnemu spravovaniu bytového domu. Veľmi presne definovali úskalia pri zabezpečovaní správy bytových domov, práve zo strany ľudského faktora, odborní konzultanti pre správu bytových domov vo svojich prednáškach na I. medzinárodnej konferencii EFEKTÍVNA SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU s podtitulom "Z legislatívy do praxe" vo Vyhniach v dňoch 9.-10.5.2018, ktoré sú dostupné na stránke ZPOBD v Zborníku prednášok. Ich vyjadrenia sú tak výstižné, že nám nedá necitovať ich:

"... Správa bytového domu je tímová hra. O čokoľvek sa v tejto oblasti snažíme, potrebujeme k tomu iných ľudí. Ich čas, energiu, schopnosti a ochotu..." 1

A to je práve to najťažšie, zoskupiť ľudí šikovných a odhodlaných pre dobrú vec a v prospech záujmov väčšiny a samozrejme veľa krát aj nezištne či už na úkor svojho voľného času, či rodiny. Ak sa takí ľudia nájdu, mali by sme im byť povďační.  

 

"... Správcovské spoločnosti a bytové družstva, podnikatelia a živnostníci v správe bytových domov, to sú ľudia. Volení zástupcovia vlastníkov sú ľudia. Predsedovia a členovia rád spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, to sú ľudia. Aj samotní vlastníci sú ľudia s určitým pozitívnym alebo negatívnym prístupom k veci. A práve, ak je tento negatívny, podpisuje sa na celkovom prístupe k správe bytového domu. Ide často o:

  • Nezáujem o nové (starší občania, zaneprázdnení alebo prenajímajúci vlastníci)
  • Nezáujem o čokoľvek (ignorovanie snahy o zlepšenie vo všetkých smeroch)
  • Neochota konať (čakanie na „niekoho“, kto to urobí za nás)
  • Strach zo zadĺženia sa (ak má dom úver, nepredám byt)
  • Znevažovanie snahy jednotlivca aj skupiny (podozrievanie, podrývanie autority)
  • Nemožnosť „vynútenia si“ ochoty starať sa o spoločný majetok (vlastník ani nepríde na schôdzu, spoločenstvo či správca nezvolá schôdzu)
  • Voľba nesprávneho/nevhodného  človeka či organizácie ..." 2

A práve tu by sme chceli vyzvať všetkých pasívnych vlasníkov, aby sa o dianie ohľadne správy ich bytových domov zaujímali vo väčšej miere. Niektoré naše bytové domy už čosi pamätajú a potrebujú väčšiu starostlivosť a preto je treba sa postaviť k tomu istou mierou zodpovednosti a nezatvárať oči pred problémami ale snažiť sa ich vyriešiť spoločným pričinením a pozitívnym prístupom. 

 

"... Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva či pozemku. Toto ustanovenie je alfou a omegou prístupu vlastníkov k správe vlastného majetku. Niektorí sa bijú za svoje práva, niektorí nadávajú na svoje povinnosti. A tí, ktorí to berú ako celok, sa presne v týchto intenciách k svojmu domu aj stavajú. Vidieť to môže každý, kto vojde do domu, kde je radosť bývať a žiť. Byt nekončí vstupnými dverami do bytu, ale vstupnou bránou do domu ..." 3

 

”...Výkon správy  bytových domov zahŕňa v sebe množstvo práv a povinností  nielen podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ale aj podľa iných právnych predpisov, ako napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o dobrovoľných dražbách, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok a mnoho ďalších. Mať prehľad o ich aktuálnom znení, vedieť ich vykladať a poznať ich pravý zmysel, je príčinou delenia práv a povinností medzi interných či externých špecialistov, zamestnancov... “ 4

Rozumieť výkladu všetkých ustanovení týchto vyššie menovaných zákonov pri ich aplikácii v bežnom živote nie je vždy jednoduché a preto Vám ponúkame či už pomocou zamestnancov alebo externých špecialistov poradenstvo kedykoľvek o to požiadate. 

 

 

 


1 Ing. M. Frečka, ZLSBD, úryvok z prednášky pod názvom MOTIVÁCIA VLASTNÍKOV BYTOV K SPOLUPRÁCI, ods. 1. ÚVOD, uverejnený na stránke ZPOBD v Zborníku prednášok z konferencie ESBF2018 na str. 67

2 Ing. Otília Leskovská, ZLSBD, úryvok z prednášky pod názvom ČLOVEK AKO POHON A BRZDA PRI SPRÁVE BYTOVÉHO DOMU, ods. 2 Kde je pes zakopaný uverejnený na stránke ZPOBD v Zborníku prednášok z konferencie ESBF2018 na str. 65

3 Ing. Otília Leskovská, ZLSBD, úryvok z prednášky pod názvom ČLOVEK AKO POHON A BRZDA PRI SPRÁVE BYTOVÉHO DOMU, ods. 3 ZÁVER uverejnený na stránke ZPOBD v Zborníku prednášok z konferencie ESBF2018 na str. 66

4 JUDr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o., úryvok z prednášky pod názvom OUTSOURCING VYMÁHANIA NEDOPLATKOV, ods. 1. CHCEME VECI POMENOVAŤ JASNE A ZRETEĽNE uverejnený na stránke ZPOBD v Zborníku prednášok z konferencie ESBF2018 na str. 71  

dostupné na https://www.obnova-domov.sk/evt_file.php?file=1643