• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Predstavenstvo

(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami družstva alebo rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvo zhromaždeniu delegátov.

(2) Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, najmenej jedenkrát do roka mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje rokovanie zhromaždenia delegátov.

(3) Predstavenstvo má sedem členov a troch náhradníkov. Náhradník podľa určeného poradia nastupuje namiesto člena, ktorý odstúpil, dňom účinnosti odstúpenia. Náhradník podľa určeného poradia nastupuje bez zbytočného odkladu namiesto člena, ktorému členstvo v orgáne družstva zaniklo smrťou alebo jeho odvolaním. V prípade, že nastúpil do predstavenstva posledný zvolený náhradník, predstavenstvo vyzve členov družstva, aby navrhli nových náhradníkov na voľbu na najbližšom zhromaždení delegátov. Ak počet členov predstavenstva klesne pod päť a nie je už náhradník, predstavenstvo musí do 60 dní zvolať mimoriadne zhromaždenie delegátov za účelom voľby členov predstavenstva a náhradníkov. Počet členov predstavenstva, ktorí sú súčasne zamestnancami družstva, sú maximálne dvaja.

(4) Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva (ďalej len „predseda“) a volí podpredsedu družstva, ktorý je podpredsedom predstavenstva (ďalej len „podpredseda“). Postup a spôsob voľby si upraví predstavenstvo samo. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Zastupovaním môžu byť poverení aj ďalší členovia predstavenstva v určitom poradí určenom predstavenstvom.

(5) Predstavenstvo:

a)  vypracúva a predkladá na schválenie zhromaždeniu delegátov družstva návrh základnej koncepcie rozvoja družstva, prípadne koncepciu podnikateľskej činnosti družstva,

b) zodpovedá za vypracovanie účtovnej závierky, hodnotí výsledky činnosti družstva a predkladá ich zhromaždeniu delegátov na schválenie spolu s návrhmi na rozdelenie a použitie zisku, prípadne na úhradu straty,

c)  prerokúva podnety a správy z kontrol kontrolnej komisie a správy z kontrol vykonaných inými orgánmi, schvaľuje a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

d)  prerokúva oznámenia o odstúpení člena z funkcie,

e)  rozhoduje o odmeňovaní členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie,

f)   rozhoduje o prijatí za člena a o vylúčení člena z družstva,

g)  zostavuje kľúč a podmienky pre voľbu delegátov a predkladá ho na schválenie zhromaždeniu delegátov,

h) prijíma vnútroorganizačné poriadky a smernice upravujúce bežnú činnosť družstva, vrátane volebného a rokovacieho poriadku,

i)  rozhoduje o aktuálnych ekonomických otázkach družstva medzi zasadnutiami zhromaždenia delegátov, zabezpečuje účelné prevádzkovanie bytového a nebytového fondu,

j)   môže v odôvodnených prípadoch poplatok za úkony družstva znížiť, odpustiť alebo zvýšiť,

k) ruší uznesenia členských samospráv vlastníkov bytov, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami, pričom takto zrušené uznesenie môže vrátiť členskej samospráve vlastníkov bytov na opätovné rozhodnutie alebo vo veci rozhodnúť samo,

l)  určuje výšku odplaty za plnenia poskytované s užívaním bytu, ako mesačnej zálohovej platby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výnimkou prípadov, kedy k zmene výšky platieb došlo z dôvodu úpravy cien energií a médií orgánmi kompetentnými v týchto otázkach konať a rozhodovať,

m) určuje výšku zápisného, prípadne ďalších poplatkov družstvu,

n)  uzatvára s peňažnými ústavom úverové zmluvy,

o)  uzatvára s členom dohodu o zániku členstva v družstve,

p)  schvaľuje organizačný poriadok družstva, ktorý stanovuje štruktúru organizačných útvarov družstva, práva a povinnosti, zodpovednosť zamestnancov družstva, určuje vedúcich zamestnancov družstva a pod.,

r)  rozhoduje o nadobudnutí investičného majetku, ktorý nie je financovaný z fondov zriaďovaných družstvom,

s)  rozhoduje o iných otázkach činnosti družstva, ktoré nie sú právnymi predpismi, týmto stanovami vyhradené  inému orgánu družstva,

t)  udeľuje iné súhlasy na dožiadanie,

u) pravidelne sleduje dochvíľnosť a objem zaplatených preddavkov, využíva všetky dostupné zákonné možnosti na vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov bytov v správe SBD,

v)  schvaľuje výšku poplatkov za činnosť SBD, ktoré sú nad rámec zmluvy o výkone správy a pod.