• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Kontrolná komisia

(1) Kontrolná komisia je oprávnená a povinná kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Tieto po prerokovaní s návrhmi na riešenie odstúpi na vybavenie predstavenstvu. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sa na základe pozvania zúčastňujú rokovaní orgánov družstva.

(2) Kontrolná komisia predkladá plán kontrolnej činnosti na schválenie zhromaždeniu delegátov vždy na príslušný kalendárny rok. Rovnako je kontrolná komisia povinná predložiť zhromaždeniu delegátov správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok.

(3) Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu rozdelenia zisku alebo úhrady straty družstva.

(4) Výsledky kontroly predkladá kontrolná komisia predstavenstvu v správe o vykonanej kontrole. V prípade zistených nedostatkov vyžaduje od predstavenstva prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov v určenej lehote. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať aj prijatie opatrení, ako aj ich plnenie. V prípade, že v určenej lehote predstavenstvo zistené nedostatky neodstráni, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

(5) Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť kontrolnej komisii všetky požadované informácie, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov.

(6) Kontrolná komisia je povinná informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti v lehote 30 dní po doručení sťažnosti.

(7) Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viac členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

(8) Predsedu kontrolnej komisie a členov kontrolnej komisie volí a odvoláva zhromaždenie delegátov.

(9) Kontrolná komisia má najmenej troch členov a dvoch náhradníkov. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu. Spôsob aj postup voľby si upraví kontrolná komisia sama.

(10) Pri hlasovaní v kontrolnej komisii v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu kontrolnej komisie.

(11) Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej jeden raz za tri mesiace. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie.

(12) Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia primerane ustanovenia § 243a ObchZ.