• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Výbor samosprávy

(1) Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy.

(2) Výbor samosprávy v okruhu svojej pôsobnosti najmä:

a) oboznamuje členskú samosprávu o stave družstva a o svojej činnosti,

b) oboznamuje členskú samosprávu o výsledkoch hospodárenia družstva,

c) plní úlohy vyplývajúce zo stanov a interných predpisov družstva, sleduje technický stav bytového domu, objednáva na družstve vykonanie opráv a údržby, ďalej spolupracuje pri ich zabezpečení, vyjadruje sa k výberu dodávateľa prác a k výške dohodnutej ceny, vrátane navrhnutých zmluvných podmienok dodávateľom prác a služieb,

d) zostavuje návrh plánu na vykonanie tých opráv, ktoré sú v záujme udržiavania bytového fondu, v súčinnosti s povereným zamestnancom družstva sa zúčastňuje preberacieho konania prác, vyjadruje sa k zisteným vadám a predkladá podnet na uplatnenie reklamácie, vplýva na zvyšovanie kultúry bývania, úpravy okolia bytového domu a na ochranu životného prostredia,

e) dbá o dodržiavanie domového poriadku a zásad dobrých mravov v bytovom dome,

f) priebežne kontroluje tvorbu a čerpanie fondu opráv,

g) oboznamuje členskú samosprávu vlastníkov bytov s výsledkami hospodárenia a pod.

(3) Predseda, prípadne poverený člen výboru samosprávy, sa zúčastňuje na rokovaniach orgánov družstva pri prerokovávaní základných otázok a problémov bezprostredne sa týkajúcich okruhu pôsobnosti samosprávy.

(4) Výbor samosprávy má troch až siedmych členov. Výbor samosprávy sa volí z členov samosprávy tak, aby členovia výboru samosprávy neboli medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

(5) Výbor samosprávy volí na ustanovujúcej schôdzi zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

(6) Zasadnutie výboru samosprávy zvoláva jeho predseda podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok.

(7) O zvolaní výboru samosprávy a programe rokovania musia byť členovia výboru upovedomení obvyklým spôsobom, najmenej tri dni pred jeho konaním.

(8) Ak nie je zvolený výbor samosprávy alebo si neplní svoje povinnosti, zabezpečuje plnenie jeho úloh predstavenstvo prostredníctvom povereného zamestnanca družstva.