• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Členská samospráva

(1) Členská samospráva vlastníkov bytov je orgánom družstva, ktorý prerokúva záležitosti v okruhu
pôsobnosti samosprávy, oboznamuje sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.

(2) Členská samospráva najmä:

a) prejednáva a schvaľuje správy výboru samosprávy o jeho činnosti,
b) volí členov výboru samosprávy,
c) volí delegátov a ich náhradníkov na zhromaždenie delegátov,
d) prerokúva správy delegátov o priebehu zhromaždenia delegátov a jeho uzneseniach,
e) odvoláva pred uplynutím funkčného obdobia členov výboru samospráv a delegátov na zasadnutie
    zhromaždenia delegátov, ktorí riadne neplnia svoje povinnosti a namiesto nich volí nových členov
    výboru samosprávy a delegátov,
f) rozhoduje o spôsobe zabezpečenia úloh, ktoré je vyplývajú z týchto stanov a interných predpisov
   družstva,
g) prerokúva návrh fondu opráv a údržby a schvaľuje spôsob jeho tvorby,
i) ukladá úlohy výboru samosprávy.

(3) Členskú samosprávu zvoláva výbor samosprávy podľa potreby, avšak najmenej jedenkrát za rok.

(4) Výbor samosprávy musí zvolať členskú samosprávu, ak o to požiada:

a) jedna tretina všetkých členov samosprávy,
b) predstavenstvo družstva.

(5) Ak nevyhovie výbor samosprávy žiadosti podľa odseku 4 do jedného mesiaca, je predstavenstvo
oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.

(6) Členskú samosprávu vedie predseda alebo poverený člen výboru samosprávy. V prípade, že členskú
samosprávu zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.

(7) O zvolaní členskej samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej osem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých domoch, ktoré sú v pôsobnosti samosprávy.

(8) Členská samospráva je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

(9) Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie členskej samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov,môže sa schôdza konať o 15 minút neskoršie. V tom prípade je členská samospráva spôsobilá sa
uznášať, ak je prítomných najmenej 2O % členov samosprávy. Môže však rokovať len o tých
záležitostiach, ktoré boli uvedené na programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných.

(10) Ak sa hlasovania na schôdzi členskej samosprávy zúčastňujú manželia ako spoloční členovia, majú
spoločne jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne. Ak sa ich stanoviská nezhodujú, je ich hlas
neplatný.

(11) Členská samospráva má minimálne 3 členov. Členská samospráva môže byť tvorená členmi družstva z viacerých bytových domov.