• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Orgány družstva

 Orgánmi družstva sú:

a) zhromaždenie delegátov,

b) predstavenstvo,

c) kontrolná komisia,

Činnosť samosprávy vlastníkov bytov zabezpečujú orgány družstva a síce:

a) členská samospráva vlastníkov bytov (ďalej tiež len „členská samospráva“),

b) výbor samosprávy

Rokovanie a rozhodovanie orgánov družstva upravuje detailnejšie rokovací poriadok, ktorý prijíma a schvaľuje predstavenstvo