• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Licencia

Licencia

Členovia kontrolnej komisie

Predseda Kontrolnej komisie: 

RNDr. Róbert Bodor PhD.

Členovia  Kontrolnej komisie:

Ľudmila Jáchimová, Žaneta Mikušová

Členovia predstavenstva

Predseda predstavenstva: 

Ing. Janka Bábíčková

Podpredseda SBD:

Dušan Bošanský

Členovia  predstavenstva:

Ing. Zoltán Bankó, Ing. Viktor Matúš, Daniel Valacsay

Ing. Peter Macuška, Robert Árva

Vznik funkcie:

1.7.2021

Spôsob konania v mene družstva:

Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda a podpredseda. V prípade neprítomnosti jedného z nich iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. V neprítomnosti oboch iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom. Zastupujúci člen predstavenstva má právomoci vymedzené stanovami družstva.

Zhromaždenie delegátov

(1) Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva, kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle ObchZ.

(2) Jedna členská samospráva vlastníkov bytov má najmenej jedného delegáta na zhromaždení delegátov; inak platí kľúč: jeden delegát na minimálne 40 členov samosprávy (delegát a dvaja náhradníci sa volia na tri roky). Delegát môže splnomocniť iného člena príslušnej samosprávy vlastníkov bytov, aby ho na zhromaždení delegátov zastupoval. Podpis splnomocniteľa nemusí byť úradne osvedčený.

(3) Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

a) prijímať a meniť stanovy družstva,

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie, rozhodovanie o počte členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie,

c) voliť a odvolávať náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej komisie, určiť ich počet a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú namiesto odstúpených členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ako aj na miesto členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ktorým členstvo zaniklo smrťou. Náhradník, ktorý nastúpi do predstavenstva alebo kontrolnej komisie, vykonáva mandát do najbližších volieb predstavenstva alebo kontrolnej komisie,

d) prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

f)  schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,    investičný zámer, rozpočet, zásady hospodárenia, vrátane schvaľovania výročnej správy o hospodárení družstva     za uplynulý kalendárny rok, ktorá obsahuje prehľad obchodnej činnosti uplynulého kalendárneho roka a predpoklady ďalšieho podnikateľského zámeru družstva,

g) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,

h) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

i)  rozhodovať o predmete činnosti družstva a jeho zmenách,

j)  rozhodovať o nakladaní s nehnuteľným majetkom družstva,

k) schvaľovať výšku príspevkov členov na činnosť družstva a výšku základného členského príspevku,

l)  rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

m)rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy,

n) určovať kľúč na zriadenie členských samospráv vlastníkov bytov, určovať počet delegátov na najbližšie volebné obdobie, určiť podmienky ich voľby,

o) schvaľovať zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie.

(4) Zhromaždenie delegátov rozhoduje o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodnutie o niektorej veci vyhradilo.

(5) Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu kontrolnej komisie neuplynuli viac ako dva roky. Účinky zrušenia uznesenia orgánu družstva nastávajú dňom prijatia uznesenia združenia delegátov.

Zákony

  • 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20150728.html


  • 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20181001


  • 84/2009 Z.z. - Exekučný poriadok

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/84/20090401


  • 527/2002 Z.z. - Zákon o dobrovoľných dražbách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/527/20170201


  • 124/2006 Z.z. - Zákon o BOZP

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/20160102


  • 508/2009 Z.z. - Vyhláška MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901


 

Najbližšie meniny:

včera: Iveta
dnes: Viliam
zajtra: Vilma