• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Upozornenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Z dôvodu nejasností, ktoré majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pri uhrádzaní mesačných zálohových platieb, upozorňujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov, že § 3b zákona č. 62/2020 Z. z , sa týka len platenia nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom, pri nájomnom vzťahu podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom

 Preto úhrada mesačných platieb podľa §10 ods. 1 a 6 zákona o vlastníctve bytov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome nie je zákonom č. 62/2020 Z. z. dotknutá a vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu. Podrobnejšie nájdete tu.

Späť