• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Cena za vodné a stočné

Vážení odberatelia vody, dávame Vám do pozornosti informáciu o cenách za vodné a stočné

pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na obdobie od 29.11.2017 do 31.12.2021: 

Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 1,2962
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 0,9060
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8918 1,0702

Viac si môžete pozrieť na https://www.zsvs.sk/informacie/cena-za-vodne-a-stocne/.

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0265/2017/V zo dňa 27.11.2017 je k dispozícii  k nahliadnutiu pod odkazom tu.

zdroj: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Späť